Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh và các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính; Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà về công tác tuyên truyền CCHC năm 2021; UBND thị trấn Thạch Hà xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng, nội dung, mục tiêu và nhiệm vụ CCHC, tạo sự đồng thuận, để đồng sức, đồng lòng, huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC Nhà nước trên địa bàn thị trấn Thạch Hà.

Hỗ trợ cho cán bộ, công chức, nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đồng thời nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay xây dựng nền hành chính văn minh.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; kết hợp tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao để thực hiện tốt công tác CCHC trên các lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

3. Xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung phù hợp với yêu cầu từng thời điểm; công tác tuyên truyền phải thực hiện đầy đủ kịp thời, thường xuyên, đáp ứng nhu cầu của tất cả các đối tượng trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính Nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1.Tuyên truyền phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội

2. Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo kế hoạch CCHC năm 2021 của tỉnh, huyện và thị trấn Thạch Hà.

3. Quá trình truyên truyền phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của năm 2021 đồng thời tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của địa phương và từng nhóm đối tượng.

4. Tập trung công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như trực quan, cổng thông tin điện tử của thị trấn, mạng xã hội, lồng ghép vào các cuộc họp để quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước về đổi mới của hệ thống chính trị tại địa phương góp phần nâng cao dân trí để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

III. PHƯƠNG TIỆN VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Phương tiện tuyên truyền.

Thông qua  Đài truyền thanh của  thị trấn Thạch Hà, hệ thống phát thanh của tổ dân phố; Băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền miệng, áp phích, hội nghị và các phương tiện khác.

2. Hình thức tuyên truyền.

- Đưa tin bài về cải cách hành chính phát trên trang thông tin điện tử, đài truyền thanh thị trấn; in pa nô, áp phích treo tại công sở làm việc;

- Tổ chức tuyên truyền thông qua hội nghị về công tác cải cách hành chính, tập trung vào tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; việc thực hiện đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, thông qua niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa UBND thị trấn với người dân và doanh nghiệp về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính (trọng tâm là lĩnh vực tư pháp hộ tịch, hộ khẩu, đất đai, cấp phép kinh doanh, xây dựng và chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội); việc xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách tăng cường thu hút đầu tư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021.

2. Nội dung, chỉ tiêu thực hiện

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính;

-  Định kỳ hàng tháng có ít nhất một tin bài tuyên truyền các nội dung về CCHC trên trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh của thị trấn.

-Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn Thạch Hà tại bộ phận GDMC và Trang thông tin điện tử thị trấn Thạch Hà (thitranthachha.thachha.gov.vn.).

- Thường xuyên nêu gương điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính; nêu gương cán bộ, công chức, viên chức tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân; phê phán tổ chức, cá nhân thực hiện không tốt, hình thức, đối phó, những biểu hiện tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chínhtrên trang thông tin điện tử của thị trấn Thạch Hà;

- Treo các áp phích tuyên truyền về các nội dung CCHC tại trụ sở UBND thị trấn và các tuyến đường chính, điểm tập trung dân cư như nhà văn hoá Tổ dân phố.

- Phát tờ rơi, tờ gấp liên quan đến nhiệm vụ CCHC phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền để phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

- Tổ chức ít nhất 02 cuộc/năm về hội nghị, hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính và lồng ghép nội dung tuyên truyền vào một số cuộc hội nghị khác.

- Tham gia các cuộc thi do huyện tổ chức về tìm hiểu công tác cải cách hành chính.

- Giao công chức Văn hoá phối hợp với Văn phòng UBND: chủ trì, phối hợp với các công chức liên quan chủ động chủ động thực hiện công tác CCHC và tuyên truyền CCHC thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách, tham mưu ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp theo từng thời điểm, đạt kết quả cao./.

Kế hoạch Số: 02/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 của UBND thị trấn Thạch Hà

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 122.397
    Online: 1