Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện không tổ chức hội nghị để lấy ý kiến góp ý trực tiếp; Các hồ sơ quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện; Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh; Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh để các tổ chức, cá nhân biết tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản. Mọi ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thạch Hà gửi trực tiếp đế UBND huyện Thạch Hà (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường), Tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà hoặc gửi trực tiếp đến UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thời gian lấy ý kiến 30 ngày kể từ ngày 26/8/2021

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thực hiện Công văn số 2128/UBND-NL2 ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp tỉnh, cấp huyện. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thạch Hà. Đến nay, đã hoàn thiện phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện không tổ chức hội nghị để lấy ý kiến góp ý trực tiếp; Các hồ sơ quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2030 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện (địa chỉ http://thachha.hatinh.gov.vn); Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ https://hatinh.gov.vn); Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh (địa chỉ https://ict.hatinh.gov.vn) để các tổ chức, cá nhân biết tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản.

I. HỒ SƠ LẤY Ý KIẾN

Hồ sơ lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thạch Hà gồm:

- Báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, địa điểm, diện tích khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ Quy hoạch sử dụng đất;

- Hệ thống các bảng biểu;

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất.

II. ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN Ý KIẾN GÓP Ý

Mọi ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thạch Hà gửi trực tiếp đế UBND huyện Thạch Hà (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường), Tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà hoặc gửi trực tiếp đến UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

III. THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN

30 ngày, kể từ ngày 26/8/2021 đến hết ngày 26/9/2021

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 122.402
    Online: 2